Ufologie Zecharia Sitchin en de Twaalfde Planeet 21 oktober 2009

Deze pagina is in oktober 2012 geupdate

Informatie over Zecharia Sitchin, de Anunnaki en de Twaalfde Planeet.

Printversie

Introductie

Ik ben altijd iemand geweest die geïnteresseerd is in 'de grote lijnen van het verhaal'. Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van ons zonnestelsel en het ontstaan van het menselijk ras dan moet je zeker kennismaken met het werk van Zecharia Sitchin. Sitchin gaat verder waar Erich von Daniken begon met zijn boek 'Waren de Goden Kosmonauten' en Emanuel Velikovski met zijn boek 'Werelden in Botsing'.

Het verhaal in een notendop

In ons zonnestelsel bevindt zich nog een planeet. Deze planeet wordt de 12e planeet genoemd en heeft een omlooptijd van 3600 jaar en beschrijft een elliptische baan door ons zonnestelsel. Wezens van deze planeet zijn vanuit de Sumerische en later andere mythologieën bekend als 'de Goden/Anunnaki'. We spreken inmiddels over vele vele duizenden jaren geleden. Na eerst waarschijnlijk diverse verkenningsvluchten te hebben uitgevoerd op Aarde ontdekten ze dat de Aarde vol zat met goud en andere grondstoffen en mineralen. De Goden vestigden (kolonisatie) zich op deze planeet en de werkersklasse ging aan de slag om deze grondstoffen te delven en terug te brengen naar hun thuiswereld Marduk, Nibiru, de 12e Planeet.
Moet je je voorstellen dat het voor een buitenaards ras wat gewend was aan een andere atmosfeer en zwaartekracht op een gegeven moment toch wel zwaar werd om hier aan de slag te zijn op deze planeet. Dit resulteerde in een opstand en de Goden legden hun werktuigen neer en eisten dat er een oplossing voor dit probleem gevonden werd. Na grondig overleg besloten de Goden door middel van genetische aanpassingen (toevoeging van hun eigen DNA aan de alreeds bestaande voorrassen van het mensenras - Homo erectus) een werker-ras, slavenras te creëren die voor hun het zware werk konden doen (Homo sapiens). Dit resulteerde in 'de Adam', een verzamelnaam voor het nieuwe ras. Enki die het in tegenstelling tot Enlil goed voor had met de mens besloot in zijn wijsheid dit ras zo te maken dat het zich ook kon voortplanten en tot meer in staat was dan alleen arbeid en het opvolgen van bevelen. Zijn werkterrein was een Eden-hof in Afrika waar zijn laboratorium gevestigd was. Tot deze plaats wordt ook het moederras van de mensheid teruggeleid. Mogelijk waren er vele 'hoven van Eden' verspreid over de Aarde met kassen, laboratoria, opslagloodsen, landingsplaatsen, you name it. Mogelijk had hij de mens iets te intelligent gemaakt en bezat de oorspronkelijke 'Adam' een 12 strengen DNA wat later weer teruggebracht werd naar een 2 strengen DNA.
Op een goede dag, of beter gezegd een kwade dag besloten een groep van de Goden dat ze nu ook wel is naar de Aarde wilden om te zien hoe het daar was en zogezegd even er tussenuit te gaan. Dit resulteerde in de geschiedenis van Genesis 6 dat de Zonen der Goden de dochters der mensen namen waaruit een halfgoden ras ontstond. Toen hun thuisplaneet weer langskwam was het afgelopen met de lol en de zondvloed kwam over de Aarde doordat de wateren uit de hemel op de Aarde neer regenden en de atmosfeer drastische veranderde en mogelijk minder leefbaar werd voor de Goden. Enki was wel zo vriendelijk een groep mensen te waarschuwen en te helpen te overleven wat resulteerde in de verhalen over de Ark van Noach.
Na de vloed werd er besloten de mensheid te helpen zich weer op te bouwen en te voorzien van kennis. Let wel dit is het verhaal in een notendop (want het is veel uitgebreider), beschreven over een periode van minimaal 400.000 jaar en mogelijk veel langer.
In de daarop volgende duizenden jaren begonnen de halfgoden te regeren over de Aarde beschreven in de vele mythologieën en de mensheid verspreidde zich over de Aarde. Uiteindelijk trokken ook de halfgoden zich terug en werd het koningschap ingesteld als vertegenwoordigers van de mensheid die verantwoordelijkheid moesten afleggen aan de Anunnaki Goden. Mogelijk dat een deel van hen meer genen van de Anunnaki erfden waardoor de Goddelijke bloedlijnen ontstonden en het Goddelijke 'recht van koningschap' en het Goddelijk 'recht om te mogen heersen'. Of de Goden de Aarde ooit echt verlaten hebben is nog maar de vraag. Theorieën gaan dat ze zich teruggetrokken hebben onder/in de Aarde in afwachting van de komst van de Twaalfde Planeet maar ondertussen wel verantwoordelijk zijn voor de vele technologische snelle (versnelde) ontwikkeling van de menselijke beschaving de afgelopen 6000 jaar.

Het werk van Zecharia Sitchin

Onzin ? Nee, allemaal echt en niet uit de duim gezogen. Het staat beschreven in de Sumerische mythologie beschreven op duizenden gevonden kleitabletten. Een mythologie veel ouder dan die beschreven in het boek Genesis wat hier slechts een slap aftreksel van is. Als expert op het gebied van oude talen en kenner van de geschiedenis en archeologie van het Nabije Oosten werd Zecharia Sitchin als wetenschapper in 1947 gevraagd een aantal Sumerische klei-tabletten te vertalen die opgegraven werden tussen 1903 en 1914 in de heuvels van Karach, tussen Nineve en Nimrod. Hij kwam daarbij tot conclusies anders dan die van zijn 'westerse' collega wetenschappers.
Zecharia Sitchin zag in dat het niet over fictieve wezens ging wanneer er gesproken werd over Anu, Enki en Enlil en de vele andere Goden (dezelfde maar dan met andere namen) maar over wezens (Goden) van vlees en bloed en dat het ging om daadwerkelijke geschiedschrijving. De teksten van de tabletten beschrijven een beschaving waaruit onze beschaving is ontstaan. (*1). Dit was voor Sitchin de aanleiding voor verder onderzoek in vele andere bronnen waaronder de bijbel, het Enûma Eliš (het scheppingsepos) en in vele andere oude geschriften. Inmiddels heeft hij meer dan 2000 tabletten/rollen vertaald en betrokken bij zijn werk. Zijn eerste conclusies en bevindingen van bijna 30 jaar onderzoek leidden in 1976 tot de publicatie van zijn boek 'De Twaalfde Planeet'. In dit artikel zal ik verder ingaan op de diverse onderdelen hierboven genoemd en links geven zodat je je verder kan verdiepen in de geschiedenis van de Goden en de Mensheid.

De geschiedenis van ons zonnestelsel

Het Enûma Eliš, Tiamat en Nibiru
De geschiedenis van ons zonnestelsel wordt verteld in het Enûma Eliš, het Babylonische scheppingsverhaal waarvan de eerste kleitabletten werden gevonden in 1849 in Irak. Het scheppingsverhaal in het Enûma Eliš vertoont opmerkelijke gelijkenissen met het scheppingsverhaal in Genesis alleen die van het Enûma Eliš is veel ouder. Ze bestaat uit 7 tabletten die overeenkomen met de 7 scheppingsdagen uit Genesis en net als met de 7e dag van rust in Genesis is het zevende tablet gewijd aan de verheerlijking van de Babylonische godheid en zijn verrichtingen. Ook de volgorde van schepping komt overeen en zowel in het Enûma Eliš als in Genesis beraadslagen de Goden over het creëren van de mens. Het Enûma Eliš beschrijft de periode voor de schepping als 'when above, the sky or heights had not been named, and below the earth had not been called by name': toen in de hoogten de hemel nog geen naam had en beneden, de vaste grond (de Aarde) nog niet geroepen was.
In het Enûma Eliš worden de verschillende planeten aangeduid als Goden die in een epische strijd met elkaar verwikkeld waren. Ten tijde dat de Aarde nog niet bestond was er tussen Mars en Jupiter een planeet genaamd Tiamat ongeveer ter grootte van Uranus. Een vreemde planeet genaamd Nibiru, waarschijnlijk afkomstig van buiten ons zonnestelsel (dwaalplaneet) en waarschijnlijk dus ontsnapt uit een ander zonnestelsel werd gevangen in de zwaartekracht van ons zonnestelsel en veroorzaakte onder andere het kantelen van Uranus, en Pluto werd een aparte planeet in een baan om de zon daar waar het voorheen een maan van Saturnus was. Ook oefende het een grote zwaartekracht uit op de diverse planeten in ons zonnestelsel. De manen van Nibiru botsten met Tiamat en later botste Nibiru zelf met Tiamat. De brokstukken van Tiamat vormden de Asteroïde Gordel en mogelijk diverse kometen en losse asteroïden en het restant werd geslingerd in een baan om de Zon en werd de planeet Aarde met nog een maan van Tiamat die onze huidige maan werd. Nibiru vestigde zich in een tegendraadse elliptische baan om de Zon (Apsu) van onderen opkomend door de Asteroïde Gordel tussen Mars en Jupiter in een omlooptijd van 3600 jaar waarmee 1 Nibiru jaar dus gelijk staat aan 3600 Aarde jaren. Een andere naam voor Nibiru was Marduk. Hiermee was de 'Schepping van Hemel en Aarde' een feit. Let wel, we hebben het hier over gebeurtenissen zo'n 4,6 miljard jaar geleden.

De brenger van het Leven
Door de botsingen van Tiamat met Nibiru wordt Nibiru aangeduid als de brenger van 'het levenselixer' of 'de zaden van het leven', waardoor de evolutie op Aarde in gang werd gezet. Volgens fossiele vondsten was er de eerste 600 miljoen jaar geen leven op Aarde (het toenmalige Tiamat). Ongeveer 4 miljard jaar geleden begon het eerste leven te ontstaan waarna het zich in een rap tempo begon te ontwikkelen zodat er ineens gesproken kon worden in termen van miljoenen i.p.v. miljarden jaren als het gaat om de ontwikkeling van het leven hier op Aarde.

De Twaalfde Planeet
Nibiru kwam bekend te staan als de Twaalfde Planeet. Hierbij worden de Zon en de Maan ook meegerekend. Hij wordt dus ook wel de Tiende planeet genoemd of Planet X / Planeet X. Dit is natuurlijk voordat een groep astronomen besloot dat Pluto niet langer als volwaardige planeet meegeteld mocht worden.

De X staat ook voor 'de onbekende planeet.' Hij wordt ook wel de 'Hemelse Stier' genoemd met als afbeelding een gehoornde of gevleugelde disk. De Twaalfde Planeet wordt niet alleen verantwoordelijk gehouden voor de schommelingen veroorzaakt in de banen van de planeten, maar ook voor vele aardcatastrofen telkens als hij zijn tocht door het binnenste gedeelte van het zonnestelsel maakt. We hebben het dan mogelijk over zogenoemde poolshifts (noord wordt zuid en zuid wordt noord), veranderingen in de precessie van de Aarde (*2), tektonische plaatverschuivingen, aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen en een schaal aan klimatologische veranderingen. Op een meer menselijk vlak: massale sterfte, misoogsten, hongersnoden, ziekte en oorlogen. Waarschijnlijk werd de bijbelse zondvloed veroorzaakt door de Twaalfde Planeet (en mogelijk ook de Exodus van het volk uit Egypte en de daarbij behorende 10 plagen).
Als je gaat rekenen en uitgaat van 3600 jaar dan is de Twaalfde Planeet alleen al in de periode dat de Anunnaki, de bewoners van de Twaalfde Planeet, zich hier op Aarde vestigden t/m nu, meer dan 100 keer langsgekomen om maar niet te gaan rekenen met de miljoenen jaren daarvoor. De positie en daarmee de kracht die Nibiru uitoefent op de Aarde iedere keer dat hij langskomt varieert logischerwijs ook doordat de planeten zich niet telkens op dezelfde positie bevinden als hij langskomt waardoor de gevolgen de ene keer nihil tot andere keren vrij catastrofaal kunnen wezen. En ongetwijfeld zullen er ook nog andere oorzaken zijn waardoor zijn kracht zal variëren. Dit wordt ook wel ondersteund door het feit dat niet iedere 3600 jaar het leven op Aarde volledig weggevaagd is of alle grote beschavingen vernietigd zijn. Ook kan hij een grote invloed hebben uitgeoefend op eventuele andere beschavingen die al aanwezig waren in ons zonnestelsel bijvoorbeeld op Mars.

God, Goden en de Heer der Hemelen
Het is belangrijk in de gaten te houden dat God/Goden dus in meerdere betekenissen gebruikt wordt zowel in de Sumerische/Babylonische mythologie als in de bijbel(se mythologie).
Betekenis 1: Benaming voor een planeet, ster, maan, komeet, hemellichaam waaraan goddelijke kwaliteiten worden toegekend. We zien dit niet alleen terug in het Enûma Eliš wanneer gesproken wordt over Tiamat en Marduk maar ook op andere plaatsen in de kleitabletten wanneer gesproken wordt over Nibiru als 'de Heer der Hemelen' en 'de Hemelse Rechter'. Ook in de bijbel komen we deze termen tegen en het is best goed mogelijk dat daar waar christenen denken dat het over hun almachtige God gaat het eigenlijk over de Twaalfde Planeet gaat die schittert en straalt aan de hemel en 'regeert vanuit de hoogste hemelen' maar ook kan komen als 'de Vernietiger/Destroyer' en ook de 'Schepper' is en 'de Brenger van Leven'.
Betekenis 2: Benaming voor kolonisten van een andere planeet. Zoals de mens de soort is van de Aarde zo zijn de Goden de soort van de Twaalfde Planeet.
Betekenis 3: Een geestelijk wezen of hoedanigheid. Deze kan opgedeeld worden in 3a en 3b en 3c.
3a: Voor christenen en gelovigen van andere religies, een almachtig Opperwezen, de almachtige Schepper meestal in de mannelijke rol. En in 'meer goden religies' zoals het Hindoeïsme ook de vrouwelijke Godin rol met meerdere Goden die onderschikt zijn aan een hoofd God of hoofd God en Godin. In sommige visies zijn de verschillende Goden deelpersonificaties van dezelfde God. (*zie ook voetnoot 3 t/m 9).
3b: In sommige visies worden geestelijke engelen aangesteld over een bepaalde tijdsperiode en gebied en zijn de 'God' voor dat gebied. Deze mogen dan de titel God dragen maar blijven wel ondergeschikt aan de Almachtige God (*10).
3c: De Kosmos, De Bron, Het Al, Het Universum etc. (kan nogal vage vormen aannemen) (*11).

De komst van de Goden en de schepping van de mens

De komst van de Anunnaki op Aarde
De geschiedenis van de Sumerische mythologie gaat verder met de beschrijving hoe de bewoners van deze 12e planeet, Nibiru zich zo'n 432.000 jaar geleden als kolonisten hier op Aarde vestigden voor het delven van de grondstoffen. Uiteraard duidt dit erop dat ze technologisch ver ontwikkeld waren, aan ruimtevaart deden en zo blijkt later ook genetische kennis bezaten. Deze (buitenaardsen/alien) kolonisten werden de Anunnaki/Nefilim genoemd. De eerste groep werd belast met het opzetten van de noodzakelijke voorzieningen voor de manschappen die volgden. Als voornaamste rede wordt genoemd het delven van goud wat op moleculair of stof niveau verstrooid werd in de atmosfeer van Nibiru om een soort van gouden schild om de planeet te maken mogelijk om de atmosfeer te behouden of om andere klimatologische veranderingen op Nibiru tegen te gaan of om schadelijke straling van de zon tegen te gaan. Mogelijk dat Nibiru ook over een eigen interne warmtebron beschikt.

De schepping van de mens
Je moet je voorstellen dat het werken voor een ras, afkomstig van een andere planeet waar andere condities zijn, een ander klimaat en totaal andere voorwaarden, bijzonder zwaar was. De Goden moesten dus aanvankelijk eerst zelf de grondstoffen delven. Dit resulteerde uiteindelijk in een opstand/staking onder Anunnaki mijnwerkers met het verzoek aan hun leiders voor een oplossing voor dit probleem (ook wel de opstand van de pikhouweel genoemd door Sitchin). De oplossing werd gevonden in het creëren van een slavenras van werkers door het upgraden/verbeteren van het DNA van de aapmens tot een wezen wat bevelen kon opvolgen en het zware werkt kon doen. Zo gezegd zo gedaan. Enki ging met toestemming van zijn vader Anu in zijn laboratorium in Afrika aan de slag en combineerde het Goden DNA met dat van de bestaande aapachtige Homo Erectus en creëerde zo de Adapa (modelmens) (in de bijbel genoemd 'de Adam' wat in eerste instantie een verzamelnaam is). Een slap aftreksel van dit verhaal is nog terug te vinden in de bijbel waar de Goden zeggen 'laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis, man en vrouw schiep hij hun'. Aanvankelijk werden deze mensen zo gemaakt dat ze zich niet konden voortplanten en werd er gebruik gemaakt van Moedergodinnen (kunstmatige inseminatie) maar Enki perfectioneerde uiteindelijk de Adam zodat hij zich zelfstandig kon gaan voortplanten.

Enki, de vriend van de mens
Enki wordt voorgesteld als een van de positievere Goden die het beste voor had met de mensheid, ze op eigen benen wilde leren staan en ze mogelijk zelfs spirituele kennis wilde bijbrengen. Hij kwam op voor de mens en tegen de onderdrukking van zijn broedergoden zoals bv. Enlil die de mens slechts als slaaf, werker en onderdaan zag en niks meer dan dat. Mogelijk is dit ook terug te vinden als het verhaal van de slang in Genesis waar de slang dus eigenlijk 'the good guy' is en de God daar (Enlil) dus eigenlijk de slechterik is omdat hij de mens dom wilde houden. Een andere naam voor Enki was Ea. Opmerkelijk is dat de plek waar het laboratorium van Enki gevestigd was in oost centraal Afrika overeenkomt met de genetische zoektocht naar de zogenoemde mitochondrische Eva, de gemeenschappelijke voorouder van de mensheid zo'n 200.000 jaar geleden in Afrika in de buurt van grote goudmijnen die gedateerd worden uit dezelfde periode. Toeval bestaat niet dan, zou je zeggen.

Wandaden van de Goden
Er wordt van de Goden gezegd dat ze ook mannelijke en vrouwelijke lichamen bezaten en zich voortplantten door seksuele activiteit. Schijnbaar had Enki zo goed z'n werk gedaan dat de mens zelfs seksueel aantrekkelijk werd voor de Goden en ook als prostituees voor de Goden dienden. In Genesis 6 van de bijbel wordt over een groep zonen van de Goden gesproken die ook wel is zin hadden in een verzetje en gemeenschap hadden met de dochters van de mensen. Dit wordt nog uitgebreider verteld in het Boek Henoch. Om even bij het onderwerp van seksualiteit te blijven lijkt het er dus op dat we ook onze menselijke drang tot seksualiteit en voortplanting van de Goden geërfd hebben en ingebakken zit in onze genen. Dit wil niet zeggen dat we seksualiteit niet met ons verstand netjes een plaats kunnen geven in ons leven en er zelfs spiritueel mee om kunnen leren gaan omdat het ook om een samenspel gaat van geestelijke energieën die zich verenigen.

De Zondvloed
Daar Enlil de mens zo onderhand als pest ging zien vanwege de snelle voorplanting en verspreiding vond hij het zo onderhand wel welletjes met de mensheid. Sitchin rapporteert in zijn boek de Twaalfde Planeet hoe Enlil pogingen deed om ziektes aan de mens te geven of een poging deed om de voedsel voorraden te blokkeren wat tot hongersnood leidde. Uiteindelijk ontdekte de Goden dat met de komst van hun thuisplaneet Nibiru het wel is mogelijk zou zijn dat er een grote vloed over de Aarde zou komen die de mensheid geheel uit zou roeien. Daar dit afgeschilderd wordt in de bijbel als een straf van God was het dit toch echt niet. De Goden waren er juist schuldig aan dat ze deze informatie achter hielden voor de mens. Enki zorgde er in het geheim voor dat er een ark werd gebouwd en een deel van de mensheid en de dieren het overleefden wat we kennen als 'het verhaal van Noach' uit de bijbel. De zondvloed wordt gedateerd op ongeveer 13.000 jaar geleden. Sitchin brengt het in verband met het afbreken van grote hoeveelheden ijs van Antarctica waardoor de zeespiegel met vele meters omhoog kwam en grote vloeden veroorzaakte en tegelijkertijd gingen de sluizen van de hemel open zo rapporteert de bijbel. De Goden stegen in hun ruimteschepen op en keken vanuit een baan om de Aarde hoe de vloedramp zich over de Aarde voltrok. Voor hen kwam het ook aan als een harde klap want ze zagen hun inspanningen van 400.000 jaar in een klap weggevaagd worden. Hun mijnen, hoven, faciliteiten, ruimtehavens werden allemaal bedolven onder een dikke laag water en modder. Na de vloed besloten de Goden toch weer vrede te maken met de overgebleven mens en werd 'het koningschap der mensheid' ingesteld en de verschillende landen en streken kwamen ieder onder de heerschappij van een andere God (nakomelingen, nakomelingen, kinderen, kleinkinderen van de Anunnaki) die onderling ook flink ruzie met elkaar zochten.

Nawoord
Mijn beschrijving houdt hier op, maar de boeken van Sitchin gaan uitgebreid verder in op deze periodes alsmede de verdieping van alle bovengenoemde onderwerpen onder andere in zijn verzameling van boeken genaamd 'The Earth Chronicles' oftewel 'De Kronieken van de Aarde'. Ook het onderzoek naar de Twaalfde Planeet en zijn eventuele komst gaat verder en is door vele onderzoekers en belangstellenden verder opgepakt. Het heeft geresulteerd in goede websites en vooral ook de laatste jaren zijn er diverse nieuwe boeken over de Twaalfde Planeet verschenen. Sommige zeggen dat de planeet al aan de hemel zichtbaar is. Zoek maar is op You Tube met het woord Nibiru of Planet X. Een andere theorie stelt dat we eigenlijk leven in een binair zonnestelsel en dat de Twaalfde Planeet eigenlijk een zogenoemde 'Bruine Dwerg' is met enkele manen. Dit kwam door het boek van Andy Lloyd getiteld The Dark Star wat uitkwam in 2005. Deze theorie (ik zeg niet dat het niet mogelijk is natuurlijk) is vervolgens op het internet een eigen leven gaan leiden.
In november 2003 werd de planeet Sedna ontdekt. Deze staat nog veel verder van de Aarde dan Pluto en heeft net als Nibiru een elliptische baan om de zon alleen dan met een omlooptijd van 10.500 jaar. Alleen omdat hij veel te klein is om in aanmerking te komen als zijnde Nibiru is deze ontdekking wel van groot belang. Om maar even Wiki te citeren: 'Deze afstand kwam voor astronomen als een complete verrassing, men vermoedde hier geen objecten'. Men heeft het dan over de binnenste ring van de Oortwolk, een gebied wat zich uitstrekt ver voorbij de Kuipergordel. Grote kans dat Nibiru zich daar dus ergens tussen bevindt !
Andere ontdekte planeten in ons zonnestelsel in de Kuipergordel, het eerste gebied voorbij Neptunus zijn o.a. Haumea - 2004 (1 derde de grootte van Pluto en heeft 2 manen), Orcus - 2004 (half zo groot als Pluto), Makemake - 2005 (3 kwart de grootte van Pluto), Eris - 2005 (groter dan Pluto en met 1 maan), Ceres - 2006 (ontdekt in 1801 en in 2006 als dwergplaneet benoemd).
Misschien is het je al opgevallen dat de Goden, de Anunnaki, een veel hogere leeftijd bereiken dan de mens. Zo lang zelfs dat het niet uitgesloten is dat Enki en Enlil gewoon nog in leven zijn. Over hun huidige verblijf kan alleen maar gespeculeerd worden. Zijn ze vertrokken of zijn ze ondergedoken in onderaardse steden en vliegen ze 's nachts met hun toestellen over de Aarde ?

Dacht je dat het verhaal van Sitchin al heftig genoeg was durf je dan te wagen aan het onderzoek van David Icke naar de 'reptielen connectie' en het werk van andere schrijvers die het werk van Zecharia Sitchin verder opgepakt hebben. Ga je nog een stapje verder dan zijn er schrijvers die zeggen dat er vele buitenaardse rassen zijn die zich gemend hebben in de ontwikkeling van de mens en ook genetisch met de mens gerommeld hebben en hun DNA aan de mens hebben toegevoegd. We komen dan wel terecht op het gebied van informatie die verkregen is door channeling, helderziendheid en contact met diverse buitenaarde beschavingen. Ik geef toe, een grijs vlak en het zal voor sommigen van u zeker te ver gaan. Maakt niet uit want voorlopig heb je je handen vol aan het werk van Zecharia Sitchin wat zich baseert op daadwerkelijke geschiedschrijving en heel veel stukjes van de grote puzzel in elkaar doet vallen.

Noot: Zecharia Sitchin is op 9 oktober 2010 overleden.

De boeken van Zecharia Sitchin

Sitchin heeft totaal 13 boeken geschreven (als ik goed geteld heb) waarvan 4 in het Nederlands vertaald zijn. De oorspronkelijke Engelse boeken zijn goed verkrijgbaar. Van de Nederlandse boeken is alleen 'Aan Genesis Voorbij' nog nieuw verkrijgbaar. De rest alleen tweedehands via de tweedehands boekhandel. Zelf heb ik ze een aantal jaren terug op de boekentafel van de V&D gevonden. Ook loont het de moeite om naar boekhandel de Slegte te gaan die in diverse grote steden zit en dan naar achteren in de winkel of naar boven te gaan en daar te zoeken of gebruik te maken van de online zoekfunctie. Je kan natuurlijk ook altijd gewoon naar de bibliotheek gaan (*12).
Hieronder een volledig overzicht van de boeken van Zecharia Sitchin en de verkrijgbaarheid en prijs. Wil natuurlijk niet zeggen dat je die allemaal moet gaan kopen. Het overzicht is meer bedoeld om te laten zien wat hij allemaal geschreven heeft van 1976 t/m 2009 en waarover. Natuurlijk is 'De Twaalfde Planeet' toch wel het belangrijkste boek en zeker het boek om mee te beginnen. Je kan dan altijd nog kijken of je je wilt verdiepen in de verdere boeken. 7 boeken van Sitchin worden (ook door hemzelf) samen The Earth Chronicals genoemd, De Kronieken van de Aarde.

The Earth Chronicals - De Kronieken van de Aarde

Earth Chronicles - Boek 1 - Nederlands - De Twaalfde Planeet (1976)

Subtitel: Wanneer, waar en hoe astronauten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de Homo Sapiens schiepen.
Beschrijving
In dit revolutionaire boek, resultaat van een dertigjarige studie, heeft Sitchin oeroude teksten, kosmologiën en pas ontdekte kaarten van ruimtevluchten naar de Aarde bijeen gebracht... om tot de schokkende conclusie te komen dat wij afstammelingen zijn van de Nefilim, een superieur ras op Mardoek, de twaalfde planeet. U leest in dit boek over oude geschriften in steen die aantonen waar, wanneer, hoe en waarom, astronauten van een andere planeet zich op Aarde vestigden, huwden met prehistorische vrouwen en aldus de Homo Sapiens, de denkende mens, schiepen. De Twaalfde Planeet levert de documentatie voor een nieuwe radicale theorie. Een boek dat zeker evenveel, zo niet meer, aandacht zal trekken als von Däniken's "Waren de Goden Kosmonauten". Eerste druk is in 1980 verschenen.
Verkrijgbaarheid
Opnieuw uitgegeven door Frontier Publishing. Momenteel staat er uitverkocht bij.
Prijs: 22.90
ISBN: 90-806700-7-3
Website: http://www.frontierpublishing.nl/dtp.htm
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles - Boek 1 - Engels - The 12th Planet (1976)

Beschrijving van Bol
"The 12th Planet," the first book of "The Earth Chronicles" series, brings to life the Sumerian civilization and presents millennia-old evidence of the existence of Nibiru, the home planet of the Anunnaki, and of the landings of the Anunnaki on Earth every 3,600 years.
Beschrijving van The American Bookcenter
The product of 30 years of intensive research, this is the first book in Zecharia Sitchin's prophetic "Earth Chronicles" series--a revolutionary body of work that offers indisputable documentary proof of humanity's extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars arrived eons ago and planted the genetic seed that would ultimately blossom into a remarkable species called Man.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Over the years, startling evidence has been unearthed, challenging established notions of the origins of Earth and life on it, and suggests the existence of a superior race of beings who once inhabited our world. The product of thirty years of intensive research, THE 12TH PLANET is the first book in Zecharia Sitchin's prophetic Earth Chronicles series -- a revolutionary body of work that offers indisputable documentary proof of humanity's extraterrestrial forefathers. Travelers from the stars, they arrived eons ago, and planted the genetic seed that would ultimately blossom into a remarkable species...called Man.
Verkrijgbaarheid 1
Verkrijgbaar via Bol.com voor 21,99 in Hardcover
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 2 - Engels - The Stairway to Heaven (1980)

Beschrijving van The American Bookcenter
Since earliest times, human beings have pondered the incomprehensible questions of the universe, life . . . and the afterlife. Where did mortal man go to join the immortal Gods? Was the immense and complex structure at Giza an Egyptian Pharaoh's portal to immortality? Or a pulsating beacon built by extraterrestrials for landing on Earth? In this second volume of his trailblazing series "The Earth Chronicles," Zecharia Sitchin unveils secrets of the pyramids and hidden clues from ancient times to reveal a grand forgery on which established Egyptology is founded, and takes the reader to the Spaceport and Landing Place of the Anunnaki gods- "Those Who from Heaven to Earth Came."
Beschrijving van Frontier Bookshop
After years of painstaking research--combining recent archaeological discoveries with ancient texts and artifacts--noted scholar Zecharia Sitchin has identified the legendary Land of the Gods, and provides astounding new revelations about the Great Pyramids, the Sphinx, and other mysterious monuments whose true meanings and purposes have been lost for eons. Illustrated with maps, diagrams and photos.
Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter Hardcover: 26,99,  Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 3 - Engels - The Wars of Gods and Men (1985)

Beschrijving van Frontier Bookshop
They came to Earth thousands of years ago to usher in mankind's first New Age of scientific growth and spiritual enlightenment. Under the guidance of these ancient visitors from the heavens, human civilization flourished-as revolutionary advances in art, science, and thought swept through the inhabited world. And they left behind magnificent monuments-baffling monoliths and awesome, towering structures that stand to this day as testaments to their greatness. In this extraordinarily documented, meticulously researched work, Zecharia Sitchin draws remarkable correlations between the events that shaped our civilization in millennia past-pinpointing with astonishing accuracy the tumultuous beginning of time as we know it and revealing to us the indisputable signature of extraterrestrial gods indelibly written in stone.
Verkrijgbaarheid 1
The American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 4 - Nederlands - Het Verloren Rijk (1990)

Subtitel: Provocerend document over buitenaardsen die de beschaving brachten in de nieuwe wereld.
Beschrijving
In de zestiende eeuw trokken Spaanse veroveraars naar de Nieuwe wereld in de hoop daar El Dorado, de veelgeprezen gouden stad, aan te zullen treffen. In plaats daarvan vonden ze enorme stenen bouwwerken in vrijwel ontoegankelijke gebieden, waarvan alleen de bouw al een bijna onmenselijke taak moet zijn geweest. Bovendien waren ze versierd met reliëfs die gebeurtenissen afbeelden die aan de andere kant van de wereld hadden plaatsgevonden of bevatten ze topografische beschrijvingen van gebieden die minstens even ver weg lagen. De wetenschap heeft sindsdien voor een raadsel gestaan.
In deze bijzonder goed gedocumenteerde uitgave ontrafelt de bekende Amerikaanse auteur Zecharia Sitchin één voor één de raadselen rond de verdwenen beschavingen van het Zuid- en Midden-Amerika van voor de tijd van Columbus. Daarbij komt overduidelijk aan het licht dat de beschavingen in deze gebieden veel ouder moeten zijn dan wij tot nu toe vermoedden en dat zij verbonden moeten zijn met de Soemerische beschaving die in contact stond met de zogenaamde Annunaki, `zij die vanuit de hemel naar de aarde kwamen'.
Opnieuw onomstotelijke bewijzen voor de invloed van buitenaards leven op de ontwikkeling van de beschaving van de Inca's, Maya's en Azteken in Midden- en Zuid-Amerika.
ISBN: 90-5121-804-4
Verkrijgbaarheid
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar.
Momenteel 1 exemplaar Tweede Hands verkrijgbaar via Bol.com voor 17,95
Website: http://www.bol.com/nl/p/boeken/het-verloren-rijk/666815866/index.html
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles - Boek 4 - Engels - The Lost Realms (1990)

Beschrijving van Frontier Bookshop
In the sixteenth century, Spanish conquerors came to the New World in search of El Dorado, the fabled city of gold. Instead, they encountered inexplicable phenomena that have puzzled scholars and historians ever since: massive stone edifices constructed in the Earth's most inaccessible regions...great monuments forged with impossible skill and unknown tools...intricate carvings describing the events and topography of half a world away.
In this, the remarkable and thoroughly researched fourth volume of THE EARTH CHRONICLES, author Zecharia Sitchin uncovers the long-hidden secrets of the lost civilizations of the pre-Columbian Americas and offers documentation of the giant gods who spawned the greatness of the Incans, Mayans, and Aztecs - the Anunnaki - "those who from Heaven to Earth came."
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 5 - Nederlands - De Eerste Tijd (1993)

Subtitel: Speurtocht naar buitenaardse 'goden' die de loop der beschaving beslissend beïnvloedden.
Beschrijving
Priesters, dichters en wetenschappers zijn al eeuwenlang op zoek naar een verklaring voor het ontstaan van de mensheid. In deze goed onderbouwde uitgave geeft de Amerikaanse onderzoeker Zecharia Sitchin zijn opmerkelijke visie op de beslissende invloeden die onze beschaving duizenden jaren geleden hebben vormgegeven.
In die tijd werd de aarde, volgens Sitchin, aangedaan door buitenaardse bezoekers die aan de wieg stonden van de eerste periode van geestelijke verlichting van de mensheid. Onder hun leiding kwam de menselijke beschaving tot grote bloei: er werd vooruitgang geboekt op verschillende terreinen van de wetenschap, de kunst en het denken. De buitenaardse bezoekers die hier de hand in hadden, hebben tastbare bewijzen van hun aanwezigheid nagelaten in de vorm van de enorme monolieten van bijvoorbeeld het Engelse Stonehenge. Er zijn drie fasen in deze monumenten aanwijsbaar, die exact overeenkomen met de drie perioden waarin leven op aarde aantoonbaar is. Maar er zijn bovendien aanwijzingen voor overeenkomsten met gebeurtenissen in het oude Sumerië. En ook in andere delen van de wereld zijn bewijzen te vinden voor het ingrijpen van de buitenaardse goden in de loop der gebeurtenissen.
Overige informatie
Oorspronkelijke druk bij Tirion Baarn. Momenteel niet nieuw verkrijgbaar.
ISBN: 90-5121-747-1
Je kunt ook de Bol.com pagina in de gaten houden voor een eventueel goedkoop exemplaar.

Earth Chronicles - Boek 5 - Engels - When Time Began (1993)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Did the architect of Stonehenge come to Earth thousands of years ago to usher in mankind's first New Age of scientific growth and spiritual enlightment? Why was Stonehenge rebuilt between 2100 and 2000 B.C. and what discoveries support the belief that humans had links to cultures across the oceans more than 32.000 years ago. What connects the Temple of the Three Windows in Machu Picchu to remarkable ancient events in Lagash and Great Britain.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 6 - Engels - The Cosmic code (1998)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Many thousands of years ago, a race of extraordinary beings guided the evolution of life on earth, determining the existence and nature of mankind as we know it today. From deep inside ancient Sumerian texts that predate even the Bible, Zecharia Sitchin dares to reveal the nature of prophecy and historical truths: the code used to construct our kind by master builders from the stars.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

Earth Chronicles - Boek 7 - Engels - The end of Days (2007)

Beschrijving van Frontier Bookshop
In this book titled The End of Days: Armageddon and Prophecies of the Return, Zecharia Sitchin confronts such questions as why it is that our current twenty-first century A.D. is so similar to the twenty-first century B.C.? Is history destined to repeat itself? What does the future hold? Will biblical prophecies come true, and if so, when?
Are the ancient gods still here or did they leave? Will they return? What will happen then? Will there be another Deluge or Apocalypse when Nibiru meets Earth? What about "Planet X" and the Mayan 2012? What about Jesus?
Tracing historical events from the messianic fervor and use of nuclear weapons in the twenty-first century B.C., the book resolves ancient enigmas like the Nazca Lines, the origin and significance of the Cross, the Fishes, and the Chalice, places in context the events of the Last Supper and hidden clues like those in Da Vinci's painting, explains the space-related reasons for the everlasting centrality of Jerusalem, and following in the footsteps of Sir Isaac Newton deciphers the Time Code in the books of Daniel and Revelation and of the Day of the Lord and the End of Days prophecies.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 28,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover: 29,90
Verkrijgbaarheid 3
Bol.com Hardcover: 23,99, Paperback: 7,99

Overige boeken van Zecharia Sitchin

Aan Genesis Voorbij - Nederlands (1990)

Subtitel: Moderne Wetenschap: Vooruitgang of inhaalmanoeuvre
Beschrijving
Ruimtevaart, genetische manipulatie, computertechnologie: allemaal hoogstandjes van de moderne wetenschap. Maar is het allemaal wel zo nieuw? Zecharia Sitchin denkt van niet en weet overtuigend aan te tonen dat heel oude culturen op aarde al een verbluffende wetenschappelijke kennis hadden. In feite is de hedendaagse technologie een 'herontdekking' van wat de Soemeriërs, oude Egyptenaren en andere vroege volken al wisten.
Sitchin baseert zijn ontdekkingen op gegevens op Soemerische kleitabletten en in het bijbelboek Genesis. De Soemeriërs schrijven hun kennis toe aan buitenaardse voorouders, de Anunnaki, afkomstig van de planeet Nibiru. Deze planeet bevindt zich waarschijnlijk binnen ons zonnestelsel - een tiende planeet dus, waar ook moderne sterrenkundigen naar op zoek zijn. Verder vindt Sitchin bewijs voor een oude ruimtebasis op Mars.
AAN GENESIS VOORBIJ gaat verder dan alleen maar wetenschappelijke nieuwsgierigheid; het probeert diep door te dringen in de kern van het bestaan, de herkomst en bestemming van de mens. Een zeer onthullend relaas over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan.
Toelichting
Het origineel, Genesis Revised verscheen in 1990 en valt dus qua datum tussen The Earth Chronical Deel 4 en 5.
ISBN: 90-439-0032-X
Verkrijgbaarheid
Dit boek is verkrijgbaar bij Frontier Publishing voor 35,90.
Website: http://www.frontierpublishing.nl/agv.html

Genesis Revised - Engels (1990)

Beschrijving van Bol.com
Modern Technology . . . or Knowledge of the Ancients? Space travel . . . Genetic engineering . . . Computer science . . . Astounding achievements as new as tomorrow. But stunning recent evidence proves that as these ultramodern advances were known to our forfathers millions of yrsterdays ago . . . as early as 3,000 years before the birth of Christ In this remarkable companion volume to his landmark EARTH CHRONICLES series, author Zecharia Sitchin reexamines the teachings of the ancients in the light of mankind's latest scientific discoveries -- and uncovers breathtaking, never-before-revealed facts that challenge long-held, conventional beliefs about our planet and our species.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Was Adam the first test-tube baby? Did nuclear fission destroy Sodom and Gomorrah? Did computer printouts exist 5000 years ago? How ere ancient people able to accurately describe details about our solar system that are only now being revealed by deep space probes? Sitchin compares modern technology with knowledge of the ancients to answer these questions. In this companion volume to the Earth Chronicles series Sitchin uncovers breathtaking facts that challenge longheld conventional beliefs about our planet and our species.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
The American Bookcenter Hardcover 26,99, Paperback: 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback 9,90

Divine Encounters - Guide to Visions, Angels, And other Emissaries (1995)

Beschrijving van Frontier Bookshop
The interaction between mankind and spiritual beings - of Divine Encounters - as recorded in scriptures and ancient texts provides a powerful drama spanning Heaven and Earth. This is a stunning account of human interaction with celestial travellers. With proof that profetic, visions, UFO encounters and other phenomena are the hallmark of intergalactic intervention reaching to us in time of need.
Beschrijving van Bol.com
Explores how information from spiritual beings has been imparted to humans by means such as prophecies, scripture, angels, dreams, and extraterrestrial phenomena.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback: 7,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback 10,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover: 27,90, Paperback: 9,90

The Lost Book of Enki - Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial God (2002)

Beschrijving van Bol.com
This book is based on the perspectives of the Anunnaki. What motives propelled them to settle on Earth and what drove them from their new home? Through meticulous research of every available primary source, Sitchin has re-created the memoirs of Enki, the leader of these ancient astronauts. An epic tale of gods and men unfolds that challenges every assumption we hold about our ancient history, our culture, and our future.
Beschrijving van Frontier Bookshop
The long-awaited companion volume to "The Earth Chronicles" series that reveals the story of the seeding of humanity by inhabitants of Nibiru, the "12th planet," and the wars of gods and men; offers insight into life on Nibiru; explains why the Anunnaki space beings from Nibiru initially came to Earth and why they eventually abandoned
humans to return to their native planet; a culmination of the author's life's work and research.
Verkrijgbaarheid 1
Bol.com Paperback 15,99
Verkrijgbaarheid 2
American Bookcenter Hardcover 26,99, Paperback 18,99
Verkrijgbaarheid 3
Frontier Bookshop Hardcover 27,90, Paperback 18,90

The Earth Chronicles Expeditions - Journeys to the Mythical Past (2004)

Beschrijving van The American Bookcenter
Zecharia Sitchin, author of the Earth Chronicles series , reveals the research supporting his conclusion that ancient myths are recollections of actual events, the gods of ancient peoples were visitors from another planet, and that we are not alone in our solar system. The Earth Chronicles Expeditions is a historical and archaeological adventure into the origins of mankind.
Beschrijving van Frontier Bookshop
Zecharia Sitchin's autobiographical recounting of a half century of investigative expeditions to unravel the enigmas of ancient civilizations and their gods.
• Includes vivid accounts of explorations in Greece, Thera, Crete, Egypt, the Sinai, Israel, Jordan, and Mesoamerica.
• Reveals behind-the-scenes findings in museums and archaeological sites.
• Contains 60 color and 159 black-and-white images from the author's personal archive, including previously unpublished photographic evidence of UFOs in biblical times.
For the first time, Zecharia Sitchin, author of the bestselling The Earth Chronicles series, reveals the foundational research and adventurous expeditions that resulted in the concrete evidence for his conclusions that ancient myths were recollections of factual events, that the gods of ancient peoples were visitors to Earth from another planet, and that we are not alone in our own solar system. In the course of his investigations Sitchin also became convinced of the veracity of the Bible.
Sitchin's expeditions take readers from the Yucatan peninsula to the isle of Crete to ancient Egypt and the lands of the Bible as he explores the links between the Old World and the New World. His adventurous exploits reveal archaeological cover-ups concerning Olmec origins in Mexico and ancient UFO artifacts in Turkey. Other quests send him through the holy sites of Jerusalem, Jordan, Syria, and Lebanon in search of evidence of extraterrestrial gods in the artifacts and murals of these ancient civilizations. The Earth Chronicles Expeditions is a masterful historical and archaeological adventure into the origins of mankind and a "must" guidebook for all who wish to visit the numerous sites and museums covered in this book.
Verkrijgbaarheid 1
America Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 18,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Paperback: 18,90

Journeys to the Mythical Past (2007)

Beschrijving van Frontier Bookshop
Renowned researcher of antiquity Zecharia Sitchin tells his own story, revealing for the first time how his life was at risk inside the Great Pyramid and documenting the existence of a secret chamber. Sitchin's firsthand accounts take the reader into the inner workings of the Vatican, and report on the Iceman of the Alps and the Antikythera computer.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99, Paperback: 20,99
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover 27,90


The Earth Chronicles Handbook: A Comprehensive Guide to the Seven Books of the Earth Chronicles (2009)

Beschrijving van The American Bookcenter
Offering detailed information about the myriad characters and subjects covered by The Earth Chronicles series, this book provides an encyclopedic compendium of the myths and events from humanity's ancient civilizations.
Beschrijving van Frontier Bookshop
An encyclopedic compendium of the myths and actual events from humanity's ancient civilizations that reveal the influence of visitors from the 12th planet--the Anunnaki.
• Offers easy access to the myriad characters and subjects covered by the seven books of The Earth Chronicles series
• Provides alphabetical listings to the terminology of ancient civilizations concerning their gods, kings, cultures, and religions
• Contains detailed summations, commentaries, and instructions for locating topics within all the author's books
The Earth Chronicles series, a historical and archaeological adventure into the origins of mankind and planet Earth, began with the publication of the bestselling The 12th Planet. The series is based on the premise that the myths from the world's earliest civilizations were in fact recollections of actual events and that the gods of ancient peoples were visitors to Earth from another planet--the Anunnaki, inhabitants of the 12th planet. The series' books include The 12th Planet, The Stairway to Heaven, The Wars of Gods and Men, The Lost Realms, When Time Began, The Cosmic Code, and The End of Days, all products of the author's unmatched study of the ancient records of Sumer, Babylonia, Assyria, Israel, and Egypt and the civilizations of pre-Columbian America. Unearthing the hidden history of Earth and mankind, the series uses the past to unveil the meaning of the prophesied future.
Zecharia Sitchin has created an encyclopedic compendium of the key figures, sites, concepts, and beliefs to provide a unique navigational tool through this entire opus. Entries are coded to indicate at a glance their cultural origin and contain summations, commentaries, and guidance for locating the topics within all of his books, including Genesis Revisited, Divine Encounters, The Lost Book of Enki, The Earth Chronicles Expeditions, and Journeys to the Mythical Past.
Verkrijgbaarheid 1
American Bookcenter Hardcover: 26,99,
Verkrijgbaarheid 2
Frontier Bookshop Hardcover 27,90

Er is ook nog een boek wat heet: Of Heaven and Earth - Essays presented at the First Sitchin Studies Day. Ook verkrijgbaar via de American Bookcenter. Zie ook de website van Sitchin waar eventuele nieuwe boeken als eerste gepresenteerd worden en de website Winged Disk - The Official site for Sitchin Study items, waar nog DVD's verkrijgbaar zijn. 

Recente Boeken over de Twaalfde Planeet

De afgelopen jaren zijn er diverse boeken verschenen over de Twaalfde Planeet / Planet X. Ik heb ze zelf niet gelezen maar (sommige - niet Dark Star) doen wel een beetje apocalyptisch aan en op ieder van deze boeken zal ongetwijfeld wel iets op aan te merken zijn, maar de schrijvers zullen ook hun onderzoek gedaan hebben.

Omdat deze pagina al vrij lang werd en omdat de focus van deze studie op het werk van Sitchin en de Anunnaki ligt heb ik de boeken over de Twaalfde Planeet / Planet X even op een aparte pagina gezet.

Video's over Sitchin, de Anunnaki en Planeet X/Nibiru

Op You Tube / Google Video zijn redelijk wat filmpjes te vinden met daarin interviews met Zecharia Sitchin en over de Twaalfde Planeet. Zoekwoorden die je kan gebruiken in Google Video of op You Tube zijn: zecharia sitchin, annunaki, anunaki, anunnaki, nibiru, marduk, 12th planet, planet x, 10th planet en dan krijg je resultaten genoeg. Hieronder 4 filmpjes die een mooi beeld geven van de situatie.

Zecharia Sitchin - Sumarian Origins of Humans 1/2

Bron: http://www.dailymotion.com/video/x42lqb_zecharia-sitchin-sumarian-origins-o_tech

 Zecharia Sitchin - Sumarian Origins of Humans 2/2

Bron: http://www.dailymotion.com/video/x42lpz_zecharia-sitchin-sumarian-origins-o_politics

Anunnaki of Planet X Nibiru
In dit filmpje wordt ook een link gelegd naar Atlantis en eventuele andere aliens.

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=bRgN_XZFiq4

Interview met Bob Dean door Project Camelot : The Coming of Nibiru
Phoenix, Arizona, September 2008

Beschrijving:
I'm not paranoid. I just pay attention.
Retired Command Sergeant Major Robert Dean
When we met with Bob Dean in May 2007 [see below], he stated that ours would be his last interview. After its publication, we received more mail - all of it generous and appreciative, without exception - than for any other interview we have ever done. We were therefore quite delighted when he agreed to talk with us on record once again.
When we asked Bob what he wanted to discuss, he told us that he had important news, from his own inside sources, about Nibiru: the highly controversial Planet X. This video contains extremely important information for all students of Planet X to consider.
True to form, Bob recounts other intriguing stories, including the NRO's classified discovery of "a goddamn boat" high on Mount Ararat, and confirmation of Henry Deacon's report that the Anunnaki are active on present-day Mars. His humanity, his dignity, his integrity and his humor all shine once again in this new video, and we are very confident that everyone who so enjoyed Bob's 2007 interview with us will find this just as entertaining, interesting, and valuable.

Bron: http://projectcamelot.org/bob_dean.html

Links

Sitchin samengevat

http://www.sitchin.com (officiële website van Zecharia Sitchin)

http://people.zeelandnet.nl/aderyter/biografie%20Zecharia.html (Sitchin samengevat)

http://ufo.whipnet.org/creation/zecharia.sitchin/index.html (informatie over persoon en werk)

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_astronauts (zie stukje over Sitchin en het stuk daarvoor over von Daniken)

http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=900&p=2 (von Daniken - Sitchin - 12e planeet, Orion, Anunnaki)

http://en.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin (informatie over Sitchin op Wiki)

http://www.mars-earth.com/sitchin.htm (ook diverse filmpjes)

http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/sitchinbooks.htm (grote delen van de boeken van Zecharia Sitchin zijn hier online te lezen)

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sitchin.htm (verzameling Sitchin en gerelateerde documenten van over het gehele internet)

http://www.terugnaardesterren.com/Sitchin.html


De Anunnaki

http://ufo.whipnet.org/creation/annunaki.sumerian/index.html (2-delig artikel)

http://en.wikipedia.org/wiki/Anunnaki (informatie over de Anunnaki op Wiki)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Enki (informatie over Enki op Wiki)

http://www.terugnaardesterren.com/Anunnaki.html


Adam en Genetica

http://www.dossierx.nl/grenswetenschappen/zecharia-sitchin-de-oorlogen-van-goden-en-mensen.html

http://www.viewzone.com/adamscalendar.html (mooi artikel over de goudmijnen gevonden in Afrika bij de geboorteplaats van de mensheid. Onderaan op Next klikken, totaal 5 pagina's.

http://www.slavespecies.com

http://www.frontierscience.nl/?p=1645 (Moderne mens ontstond in Zuid-Afrika)

http://www.frontierscience.nl/?p=37 (De ouderdom en levensduur van 'goden', aartsvaders en mensen herberekend)


Diversen

http://www.world-mysteries.com/pex_2.htm (historische tijdlijn van de Anunnaki hier op aarde)

http://ufo.whipnet.org/creation/genesis.revisited/index.html (over Adam in de Bijbel)

http://ufo.whipnet.org/creation/index.html (diverse interessante studies over de oorsprong van de mens)


Diverse Geschriften

http://en.wikipedia.org/wiki/Enuma_Elish / http://nl.wikipedia.org/wiki/Enuma_Elish

http://www.sacred-texts.com/ane/stc/index.htm (de tekst van het Enûma Eliš online in het Engels) (wordt ook geschreven als Elisj met sj.)

http://www.bol.com/nl/p/boeken/enuma-elisj/1001004000971007/index.html (diverse tweede hands exemplaren van het Enûma Eliš in het Nederlands vertaald door Selma Schepel)

http://en.wikipedia.org/wiki/Epic_of_Gilgamesh (informatie over het Gilgames Epos)

http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/gilgamesh/ (het Gilgames Epos online in het Engels - The Epic of Gilgamesh)

http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch (informatie over het Boek van Henoch)

http://www.theologienet.nl/documenten/henoch_compleet.pdf (het Boek van Henoch vertaald in het Nederlands)

http://www.sacred-texts.com/bib/boe/index.htm (het boek van Henoch in het Engels)

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_velikovsky.htm (informatie over Immanuel Velikovsky die o.a. het boek Werelden in Botsing schreef. Velikovsky is flink bekritiseerd maar zou achteraf wel is dichter bij de waarheid kunnen zitten dan iedereen bij elkaar die hem bekritiseerden).


Nibiru / Twaalfde Planeet / Planet X

http://ufo.whipnet.org/creation/nibiru/index.html

http://xfacts.com/x.htm (website toegespitst op het onderzoek naar Planet X)

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_hercolobus.htm (verzameling Planet X en gerelateerde documenten van over het gehele internet)

http://www.terugnaardesterren.com/nibiru.html

http://www.terugnaardesterren.com/Twaalfde_Planeet.html (informatie over Evert-Jan Poorterman met artikelen van zijn hand over De Twaalfde Planeet)


Het zonnestelsel, de Kuipergordel, de ontdekking Sedna en andere planeten

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnestelsel / http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System (algemene informatie over het zonnestelsel)

http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Neptunian_object (informatie over planeten gevonden voorbij Neptunus)

http://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt (informatie over de Kuipergordel)

http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud (informatie over de Oortwolk)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sedna_(planetoïde) (meer links onderaan de pagina)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruine_dwerg (Een bruine dwerg is een object met een massa die kleiner is dan een ster, maar groter dan een gasreus)

http://www.darkstar1.co.uk/sedna.htm (commentaar van Andy Lloyd op de ontdekking van Sedna)

Voetnoten

 1. De Romeinse, Griekse, Egyptische mythologieën zijn te herleiden naar de geschiedenis van Sumerië. Dat geldt overigens ook voor de Indiase culturen, voor de Kelten, Germanen, Hettieten, Scieten, Maya's, Azteken, Tolteken, Olmeken, Inca's, Basken en Etrusken...en natuurlijk ook de Aziatische Culturen. Bron: Flyer Millennium UFO Congres maart 2000.
 2. De Aarde hangt tussen de 22 tot 24 graden scheef waardoor ook de wisseling in seizoenen veroorzaakt wordt. Voordat deze scheefstand ontstond is er mogelijk dus een periode geweest dat het op de Aarde altijd zomer was. De Aarde maakt een tollende beweging en zo beschrijft de denkbeeldig doorgetrokken aardas een onzichtbare cirkel aan het sterren firmament wat we precessie noemen. Een precessie-jaar varieert van ongeveer 27.7000 jaren tot wel 25.900 jaren en dat hangt af van de hoek van scheefstand...Deze kennis was ook al bekend bij oude beschavingen.
  Meer info http://nl.wikipedia.org/wiki/Precessie
 3. Enkele voetnoten bij de alinea God, Goden en de Heer der Hemelen.
  Eigenlijk zijn dit de kolonisten van 2 maar ze zijn verheven tot Almachtige Goden. Als je een christen bent en je komt in aanraking met het verhaal van Zecharia Sitchin dan zul je toch je geloofsbril moeten aanpassen en de bijbel gaan herlezen en telkens als je over God of de Heer leest ten eerste moeten afvragen: a. staat er niet Goden, meervoud in de grondtekst ? b. gaat het om de locale alien godheid van Israël ? (waarschijnlijk een broer of kind van Enki, Enli etc. - die zich soms ook nog is probeert te profileren als de Almachtige enige God om alle aandacht op hem gevestigd te houden), of c. gaat het over de Twaalfde Planeet/Nibiru die de Heer der Hemelen is. En heeeeel misschien nog een punt d. een geestelijke entiteit/wezen/Ware God die er soms ook nog is tussendoor probeert te komen, maar dat schrijf ik hier alleen voor hen die anders niet meer weten waar ze het zoeken moeten omdat hun hele geloof onder hun voeten wegvalt.
 4. Let op dat ook de engelen in de bijbel gewoon de Goden of de Zonen van de Goden waren van vlees en bloed die onder ons wandelden en niets meer of minder dan boodschappers waren.
 5. Als christen moet je ook goed beseffen dat als de Goden uit de bijbel de Anunnaki zijn en dat zij mogelijk ook telepathisch communiceerden met het volk en dromen en visioenen doorgaven en zelfs profetieën van toekomstige gebeurtenissen die ze zelf helderziend hadden waargenomen. Dat dit dus de rol was die de profeten vervulden en ik denk ook dat dit is waar Sitchin over schrijft in zijn boek Devine Encounters.
 6. Zelfs als je als christen vast blijft houden aan de Almachtige God rol dan zul je dat toch moeten heroverwegen omdat de God van Israël zich profileert als een tirannieke, wrede God en er wordt in de grondtekst al vaak in meervoud gesproken bijvoorbeeld laat Ons mensen maken wat aanduidt dat er meerdere Goden waren en de mens werd ook nog is naar het beeld van deze Goden geschapen zowel mannelijk als vrouwelijk dus de Almachtige God zou in deze redenatie ook mannelijk en vrouwelijk moeten zijn. Al met al mag je dan concluderen dat als die Almachtige God bestaat hij ver ver boven de God of Goden staat die in de bijbel regeren. Ik vermoed dat in het Hindoeïsme de "God-ontwikkeling" een zelfde proces heeft doorgegaan als bij de godsdiensten voorafgaand aan het christendom van kolonisten naar Almachtige (geestelijke) goden. Denk je daar nog even over door dan kun je dus als je accepteert dat de God/Goden uit de bijbel niet de Ware God is net zo goed in Brahma geloven als de Almachtige Schepper van Hemel en Aarde. En nee ik ben geen Hindoe, ik maak hier slechts een gedachtesprong. Het Hindoeïsme is theologisch gezien net zo uitgebreid als het christendom en omvat net zoveel geschriften en stromingen. Als de God van de bijbel niet de Ware God is dan heb je dus de keus, A. of stoppen met geloven in God, B. Een andere God aannemen uit een andere religie, maar dat zijn hoogstwaarschijnlijk ook vergeestelijkte bezoekers van andere werelden of entiteiten die zich voordoen als Goden of C. Geloven dat de Ware God zich uitstrekt boven alle religies en zich ook probeert te verbinden aan alle religies en de mensen in alle religies probeert te bereiken.
 7. Om nog maar niet te spreken over het verlossingsprincipe wat overgenomen is uit de omliggende religies en weer leidt tot Goden aanbidding en verering en een laag en slecht mens en zelfbeeld en een gnostische of Romeinse verdraaiing is.
 8. Als je gelooft in een Almachtige Schepper die ver ver boven de God en Goden uit de bijbel staat zal het hoogstwaarschijnlijk zijn dat Hij in zijn grootheid in het gehele universum leven geschapen heeft in vele vormen als een uitdrukking van Zijn Wezen.
 9. Bepaalde gedachtestromingen in het christendom en in het boek Oahspe.
 10. Een theorie is dat er bepaalde geestelijke wezens zijn die daadwerkelijk de rol van deze Goden en Godinnen op zich genomen hebben in de geestelijke wereld als personificatie/archetype en daarmee dus daadwerkelijk ook bestaan.
 11. In principe terug te herleiden tot het Pantheïsme of het Esoterische godsbegrip zoals dit op Wiki wordt genoemd.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/God. Het kan zeer ingewikkelde vormen aannemen en wordt te pas en te onpas gebruikt en soms weten mensen zelf niet eens meer waar ze het over hebben. Vandaar dat ik zeg dat het soms zeer vage vormen kan aannemen en je je dus ook altijd moet afvragen: 'waar heeft iemand het nu over als hij het over God heeft'. In sommige new age kringen wordt gezegd dat de gehele kosmos en alles daarin doordrenkt is van bewustzijn en dat daar als je een bepaald niveau bereikt in meditatieve staat contact mee kan maken wat op zich een hele interessante gedachtegang is. Dit heeft ook te maken met hele diepe theorieën over materie, geest en bewustzijn.
 12. Een kleine noot bij de tweedehands boeken van Sitchin in het Nederlands op Bol.com. Daar staan belachelijk hoge prijzen bij van over de 100 euro wat uiteraard nergens op slaat want het gaat om drukken uit 1990 en niet om antieke exemplaren van 100 jaar geleden.

Met dank aan Evert-Jan Poorterman voor het verschaffen van de nodige inzichten en informatie over de afgelopen jaren over Zecharia Sitchin, De Twaalfde Planeet en de Anunnaki.
Evert-Jan Poorterman houdt zich al jarenlang bezig met Zecharia
Sitchin en de Twaalfde Planeet en kan beschouwd worden als Neerlands grootste kenner op dit gebied. Hij houdt ook lezingen over De Twaalfde Planeet.
Tel. Evert-Jan Poorterman: 0575-564240
Meer informatie ove Evert-Jan Poorterman vindt je op de pagina van UFOWijzer.nl bij Wie is Wie en op de website van Terug naar de Sterren.

Deze studie is geschreven door Hall

~ Project Stargate 2009 ~

 


 

Informatie over overname van deze studie

Het is toegestaan en zelfs wenselijk deze studie over te nemen op een andere website indien de studie ongewijzigd is (met uitzondering van de boekenoverzichten) en indien onderaan de studie de naam van de auteur in dit geval Hall Leeuwenburgh en het adres van de website van Project Stargate erbij vermeld wordt.
Wat ook kan is een mooie introductie met een link naar de originele studie op deze website ipv volledige overname.

Het is toegestaan de PDF versie van dit document op het internet te plaatsen dus op een website of FTP-locatie of Usenet groep INDIEN het PDF document ongewijzigd blijft en een link vermeld wordt naar de website van Project Stargate.

 

 

Link uitwisseling is ook van harte welkom !

Het is toegestaan de boekenoverzichten los te gebruiken op een andere website, maar ook dan is het hoffelijk een link terug te plaatsen naar Project Stargate.

Het is NIET toegestaan de inhoud van het PDF document of de originele studie in drukvorm zoals boek, tijdschrift etc te verspreiden ZONDER voorafgaand overleg met de eigenaar van de website Project Stargate
https://projectstargate.deds.nl
Mocht u de studie in een tijdschrift willen plaatsen dan is dat zeker gewenst. Neem dan dus even contact op via het Forum van Project Stargate !