Metafysica Geschiedenis van de Evolutietheorie 22 september 2012

Samenvatting geschiedenis van de Evolutietheorie en nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van genetica

Introductie

Veel mensen denken dat Darwin de bedenker is van de evolutietheorie. Dit is echter niet het geval. Zo was er voor hem o.a. het werk van Jean-Baptiste de Lamarck. Het werk van Darwin werd later pas gecombineerd met het werk van Mendel die de basis legde voor de moderne genetica en dit vormde samen de basis voor de opvatting dat evolutie geschiedt op basis van natuurlijke selectie en willekeurige mutatie. In David Wilcocks nieuwste boek getiteld The Source Field Investigations worden revolutionaire nieuwe ideeën besproken betreffende evolutie, genetica en DNA op basis van het onderzoek van wetenschappers die met hun onderzoeksresultaten in het verdomhoekje zijn geplaatst omdat hun theorieën de gevestigde evolutieleer aantasten. Dit laat helaas nog steeds zien dat de wetenschappelijke wereld niets geleerd heeft van een aantal honderd jaar wetenschapsbeoefening en liever onderzoeksresultaten wegstopt die niet passen in de gevestigde leer omdat hun ideeën dan weer herzien moeten worden en liever gedacht wordt aan zaken als reputatie, eer en erkenning. Het kost helaas dus tientallen jaren voordat onderzoeken, resultaten en conclusies die bestempeld worden als quasiwetenschappelijk of fringe science erkent worden als zijnde correct en hun tijd dus ver vooruit. Hierdoor spant de mainstream wetenschap het paard achter de wagen en werkt met theorieën die eigenlijk allang verouderd zijn.

Naar aanleiding van het lezen van het boek The Source Field Investigations besloot ik daarom eerst is even de basisfeiten en geschiedenis van de evolutietheorie en de daaraan verbonden personen er weer is even bij te pakken en meer over te lezen en deze samen te vatten en ook het meer onbekende werk van Jean-Baptiste de Lamark onder de aandacht te brengen. Allereerst mijn samenvatting na deze al wat lange introductie en vervolgens als onderbouwing diverse wikipagina's.

Wanneer leefde wie ?

Jean-Baptiste de Lamarck => 1744-1829

Charles Roberd Darwin => 1809-1882

Gregor Mendel => 1822-1884

Conclusies en historische feiten

Naar aanleiding van de dingen die ik gelezen heb over evolutie en evolutietheorie is het belangrijk een onderscheid te maken tussen het hoe, het wie en het wanneer. Een aantal conclusies/historische feiten:

 • De theorie van biologische evolutie leefde al ver voor Darwin ! Zijn eigen grootvader hield zich hiermee bezig en ook dus Jean-Baptiste de Lamarck.
 • Darwin hield zich NIET bezig met genetica omdat hij hier niets van afwist. Darwin publiceerde The origin of the Species in 1859. Mendel, de grondlegger van de moderne genetica publiceerde zijn eerste onderzoek in 1866 en zijn werk kreeg pas aandacht begin 1900. De kennis over DNA en genetica en dus ook theorieën over mutatie waren niet bekend bij Darwin.
 • Darwin sprak alleen over Natuurlijke Selectie en nam later de term Survival of the Fittest over. Hij bedoelde hiermee NIET het recht van de sterkste. Dit heeft te maken met een latere interpretatie van de Engelse taal. Hij bedoelde de meest passende dus to fit wat dus ook inhoudt bv de slimste of de meest gecamoufleerde.
  "Natuurlijke selectie houdt in dat organismen die beter in hun omgeving passen, meer kans hebben om te overleven en voor nakomelingen te zorgen dan minder goed aangepaste organismen. Hierdoor zal het type van het best aangepaste organisme beter overleven en steeds meer de overhand nemen in de populatie."
 • Darwinisme is een term die nogal makkelijk en vooral gebruikt wordt door creationisten als tegenpool voor creationisme. Er worden echter dan allerlei dingen toegeschreven aan Darwin die NIET van hem afkomstig zijn ! De correcte term is Neo-darwinisme waarbij Mendels opvattingen over mutatie gecombineerd werden met Darwins ideeën over natuurlijke selectie en samen gezien worden als de *oorzaak van evolutie. Dit heet dus de neo-darwinistische evolutietheorie en is de theorie die moet verklaren hoe evolutie werkt op moleculair niveau.
 • Zie *oorzaak. Hier wordt dan gesproken in de originele wiki tekst over de drijvende kracht van evolutie. Echter in de moderne neo-darwinistische algemeen geaccepteerde evolutietheorie is er dus geen drijvende kracht omdat het een combinatie is van random chance en survival.
 • Darwin was bekend met het werk van Lamarck en bouwde daar deels op voort en deels "verwierp" (achtte niet geheel juist) hij een aantal zaken. Darwin zou meer een Lamarckian zijn dan een neo-darwinist qua opvattingen. Zowel Lamarck als Darwin spraken over het overdragen van kenmerken en eigenschappen naar de volgende generatie (via de ons tegenwoordig bekende DNA overdracht). Echter Lamarck ging een stapje verder en sprak over verworven eigenschappen en had in principe toch een heel andere visie op evolutie als Darwin met zijn theorie over natuurlijke selectie en het neo-darwinisme waarbij dit gecombineerd werd met willekeurige mutatie.
 • Een samenvatting van Lamarck: "Lamarck stelde dat een individueel organisme karakteristieken, die het verworven heeft tijdens zijn leven, aan zijn nakomelingen kan doorgeven. Giraffen die hun nek moeten rekken om bij bladeren van hoge bomen (zoals Acacias) te raken, zouden vanzelf een sterkere en langere nek krijgen. Hun nageslacht zou een iets langere nek hebben. Een smid die hard werkt, krijgt sterkere armspieren. Zijn zonen zouden bij het opgroeien ook zulke sterke armspieren krijgen."
  Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Lamarckisme

https://www.youtube.com/watch?v=4HBdxDBqfHc

"Lamarck formuleerde twee wetten:

 1. Bij elk dier dat zijn ontwikkelingsgrens niet overschrijdt, leidt een frequenter en standvastig gebruik van een orgaan geleidelijk aan tot een sterker, beter ontwikkeld en vergroot orgaan. Het niet-gebruiken van een orgaan leidt tot een verzwakt en minder ontwikkeld orgaan, tot het uiteindelijk verdwijnt.
 2. De kenmerken verworven door individuen onder invloed van het leefmilieu waar zijn ras gedurende lange tijd verbleef (dus door het al of niet gebruiken van organen), worden bij de voortplanting doorgegeven aan het nageslacht.
  De hoofdgedachte is dus dat een verandering in het milieu een veranderde behoefte veroorzaakt, die een gedragsverandering en zo een veranderd orgaangebruik tot gevolg heeft. Dit zorgt dan weer voor een geleidelijke verandering van het orgaan en zo ook van het ras waartoe het individu behoort. De eerste wet klopt meestal wel, maar de tweede wet klopt bijna nooit; verworven eigenschappen worden niét overgedragen aan het nageslacht. Recent onderzoek binnen de epigenetica toont echter aan dat bepaalde verworven eigenschappen wel tijdelijk enkele generaties kunnen overgedragen worden.
  De Lamarck was overtuigd van het samenvallen van "evolutie" en "perfectionering" en daarom sprak hij ook over de ladder van de natuur: evolutie is rechtlijnig, doelgericht & opklimmend. Het organisme wil zelf veranderen, heeft creativiteit en inventiviteit - in tegenstelling tot het passieve wezen in de darwinistische evolutietheorie, dat overgeleverd is aan de willekeur van de natuur.
  Alhoewel Lamarckisme als evolutionaire invloed bij grotere levensvormen grotendeels in diskrediet is gebracht, zijn er enkele hedendaagse wetenschappers die beweren dat het bij micro-organismen wel aantoonbaar is. In 1988 brachten John Cairns en een groep wetenschappers van Radcliffe Infirmary in het Engelse Oxford het debat over Lamarckisme terug in de belangstelling. Zij namen een gemuteerde stam van de E.coli (Escherichia coli) (darmbacterie) die niet in staat was om lactose op te nemen, en plaatsten deze in een omgeving waarin lactose het enige beschikbare voedsel vormde. Ze observeerden dat er na verloop van tijd mutaties ontstonden, zo snel dat het erop leek te wijzen dat de bacteriën hun handicap hadden overwonnen door hun eigen genen te veranderen. Cairns en andere onderzoekers waren ook in staat om het proces van deze adaptieve mutatie te herhalen."
  Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Lamarckisme

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten gepresenteerd door David Wilcock

David Wilcock stelt op basis van een grote verzameling van baanbrekende wetenschappelijke onderzoeken:

 • Dat overal waar de omstandigheden ook maar even juist zijn leven ontstaat. Dit wil zeggen dat het leven op aarde niet op 1 plaats is ontstaan maar overal op aarde. Dit wil ook zeggen dat op iedere planeet in onze galaxy en andere galaxies waar de omstandigheden ook maar even juist waren leven is ontstaan en zich verder heeft ontwikkeld. M.a.w. het universum barst van het leven ! Onder ook maar even juist kunnen simpele basisingrediënten verstaan worden als de aanwezigheid van water en zuurstof.
 • Dat uit fossielonderzoek blijkt dat het leven op aarde al in de eerste periode zich al heel snel ontwikkeld heeft van basisvormen naar meer ingewikkelde, hogere vormen van leven. Iets wat dus volgens gevestigde theorieën veel langer zou moeten duren.
 • Dat DNA een tegenhanger heeft in wat David Wilcock "the source field" noemt wat je eventueel ook kan interpreteren als de bovennatuurlijke wereld, geestelijke wereld of andere frequentie van bestaan of dimensie. Dat het fysieke tastbare moleculaire DNA een kopie of voortvloeisel is van dit DNA template in the source field.
 • Dat DNA-informatie via (laser) licht met de juiste frequentie overgedragen kan worden van het ene organisme naar het andere organisme. Voorbeeld dat kikker eieren gebeamed werden met het DNA van salamander eieren en er vervolgens salamanders ipv kikkers uit de kikker eieren werden geboren.
 • Dat DNA zichzelf kan repareren volgens een bestaand template (vooropgestelde structuur) voor deze soort. Voorbeeld: DNA voor de ontwikkeling van de ogen bij fruitvliegjes werd verwijderd uit het DNA. Na 5 generaties groeide de soort weer ogen en was het DNA weer aanwezig. Het DNA voor de ogen was teruggekeerd in de totale DNA structuur.
 • Dat DNA zichzelf kan herschrijven als dit beter is voor de overleving van de soort in de nieuwe omgeving / omstandigheden. Het is beter hier dan niet van het woord mutatie te spreken aangezien dit meestal wijst op spontaniteit/fouten die een positief gevolg kunnen hebben.
 • Dat DNA mutaties kan verwijderen wat dus een doodsteek is aan de neo-darwinistische evolutietheorie die gebaseerd is op random mutatie.
 • Dat de evolutie op aarde niet geleidelijk is gegaan maar telkens met een jump/sprong met tussenpozen van 26 miljoen en 62 miljoen jaar waartussen weinig gebeurde op evolutionair gebied maar dan vervolgens dus plotseling nieuwe soorten ontstonden zonder tussenvormen (die dus ook ontbreken in de fossile records). Dit heeft te maken met diverse kosmische invloeden zoals de rotaties van het zonnestelsel langs de galactische evenaar.
 • Dat de evolutie van zowel de mens als andere soorten de afgelopen jaren in een versnelling zit en dat we mogelijk aan de vooravond van een nieuwe evolutiesprong staan.
 • David Wilcock maakt begrippen als Ascensie en DNA-transformatie niet alleen begrijpelijk maar ook wetenschappelijk onderbouwd en weet deze ook wetenschappelijk te verbinden met zaken als bewustzijn en kosmische invloeden.

https://www.youtube.com/watch?v=nR-klTa1y54

Bronnenmateriaal en aanvullende studies over Lamarckian evolutie:

Wiki: Darwins Natuurlijke Selectie

nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin#Natuurlijke_selectie

Wiki: Survival of the fittest

nl.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_fittest

Bioplek.org: 1. Het Neodarwinisme

www.bioplek.org/6ath/6ath_evolutie.html

Wiki: (Evolutietheorie) Vóór Darwin

Wiki: Introductie van de evolutietheorie

nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie#V.C3.B3.C3.B3r_Darwin

Wiki: Moderne synthese

nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie#Moderne_synthese

Wiki: Evolutietheorie recente geschiedenis

nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie#Recente_geschiedenis

Wiki: Neodarwinisme

nl.wikipedia.org/wiki/Neodarwinisme

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutatie_(biologie)

Wiki: Lamarckisme

nl.wikipedia.org/wiki/Lamarckisme

Zie ook: en.wikipedia.org/wiki/Lamarckism

Wiki: Jean-Baptiste de Lamarck

Wiki: Neo-Lamarckisme

nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck

Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck

Studie van alternativeinsight.com: Lamarck Revisited

www.alternativeinsight.com/Lamarck.html

Studie Lamarcksevolution.com: Lamarck's Evolution

lamarcksevolution.com/evolution-an-introduction/

Wiki: Punctuated equilibrium (biologie)

nl.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium_(biologie)

Stude Kennislink.nl: Gestuurde evolutie?

www.kennislink.nl/publicaties/gestuurde-evolutie

Wiki: Paleontology

en.wikipedia.org/wiki/Paleontology

The Source Field Investigations door David Wilcock

Meer informatie